Tiếng Trống Sang Canh

Thanh Hải; Ngọc Hương; BoBo Hoàng (cải lương trước 1975)