sao bạn giỏi thế cái gì hỏng bạn cung đêu sửa được